شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

بلیش دوزی

بلیش دوزی (قزاق دوزی)

/post-2748/

اين‌ هنر که‌ در پاره‌ يي‌ از نقاط استان هرمزگان قلي بافي‌ نيز ناميده ميشود عبارت‌ است‌ از به‌‌هم پيوستن چند نوع زري‌ به‌ يکديگر، به‌ گونه‌ يي‌ که‌ زري‌ بزرگ‌ در وسط‌ و زري‌هاي کوچک‌ ‌در اطراف آن قرار گيرند. ‌ از بادله‌ که‌ به‌ شکل نوارهايي‌ با پهناي 15 سانتي متر توليد ميشود، براي لبه ي...