شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

جکوی انگشت ریشه دار اورسمان

جکوی انگشت ریشه دار اورسمان

/post-2372/

مشخصات: 5 تا 11 فلس گلويي در تماس با فلس چانه اي؛ فاقد فلس زير چانه اي؛ انگشتها راست، در مفاصل انحناء وجود ندارد، و در سطح زيرين پوشيده از تيغه هاي دندانه دار؛ انگشتها در طرفين با ريشه هاي شانه اي شكل؛ فلسهاي پشتي كوچك، نيمه نيمه رويهم قرار دارند و با برآمدگيهاي بزرگتر آميخته اند؛ منافذ...