شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

جکوی پلنگی غربی

جکوی پلنگی غربی

/post-2365/

مشخصات: 11 تا 17 منفذ پيش مخرجي؛ اولين فلس لب پايين معمولاً در تماس با سپر زير چانه اي؛ صفحه‌هاي زير انگشتي صاف و بدون توبركول؛ 41 تا 48 فلس حاشيه پلكي؛ فلس‌هاي شش وجهي شكم در 27 تا 38 رديف طولي؛ 2 تا 3 رديف عرضي فلس در سطح زيرين هر حلقه دم. رنگ آميزي: بالغ‌ها با نوار ممتد مياني پشتي روشن...