شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

دوپای سه انگشتی تالر

دوپای سه انگشتی تالر

/post-1491/

( دوپای سه انگشتی شمالی ) این گونه به تازگی توسط آقای درویش و همکاران ازکویر نمک در نزدیکی کاشمرو بندان در نزدیکی مرز افغانستان گزارش شده است جثه این دو پا کمی کوچک تر از پا مسواکی بزرگ و طول پا کمتر از 66 میلی متر است . تعداد کروموزم ها در هر دو گونه مساوی است ( 48 = n2 ) . ولی از نظر...